Uvjeti korištenja

Kupnjom korisničke licence sklapa se ugovor između poduzeća NET PLUS d.o.o., u daljnjem tekstu VLASNIK tj. nositelja autorskih prava poslovnog infromacijskog sustava NETIS te KORISNIKA programske opreme, tj. pravne ili fizičke osobe koja upotrebljava NETIS. Kupnjom korisničke licence, preuzimanjem s internetskih stranica vlasnika, ili neke druge internetske stranice odobrene od vlasnika, korisnik stječe samo prava koja proizlaze iz ovog ugovora. Ovaj ugovor se također odnosi na sve nadogradnje i programske zakrpe za poslovni informacijski sustav NETIS.

VLASNIK će KORISNIKU licencirati NETIS samo ako KORISNIK prihvati uvjete ovoga Ugovora. Na uvjete ovoga Ugovora KORISNIK pristaje pritiskom miša ili samom instalacijom, preuzimanjem ili uporabom NETIS.

Ukoliko KORISNIK ne pristaje na ove uvjete, onda se obavezuje da neće instalirati, preuzimati ili koristite NETIS.

NETIS uključuje računalne softverske programe i pridružene licencirane materijale, primjerice dokumentaciju.

1. Prava
KORISNIK je dužan sačuvati original kupoprodajnog dokumenta, primjerice račun ili slični dokument, kao dokaz o pravu na uporabu NETIS.

KORISNIK ima pravo instalirati NETIS na željeni broj radnih stanica, no korištenje NETIS je ograničeno na način da KORISNIK može istovremeno upotrebljavati NETIS, odnosno dio ili modul, na onoliko radnih stanica koliko ima kupljenih licenci.

2. Licenca
Poslovni informacijski sustav NETIS je u vlasništvu tvrtke NET PLUS d.o.o., zaštičen je autorskim pravom, ne prodaje se, već se licencira. VLASNIK (NET PLUS) daje KORISNIKU neisključivu licencu na uporabu programskog sustava NETIS kada istu KORISNIK nabavi legalnim putem.

KORISNIK može
a) NETIS koristiti za onaj broj licenci koji je naveden na kupoprodajnom dokumentu i
b) izraditi zaštitne kopije NETIS, jedino pod uvjetom da se te zaštitne kopije ne koriste.

Uvjeti ovoga Ugovora važeči su za svaku kopiju koju KORISNIK napravi. KORISNIK ne smije ukloniti ili izmijeniti nikakve navode o autorskom pravu ili oznake o vlasništvu. KORISNIK je dužan voditi računa da svatko tko koristi NETIS (lokalnim ili udaljenim pristupom) to čini isključivo uz ovlaštenu upotrebu od strane KORISNIKA i da postupa u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

KORISNIK ne smije
a) koristiti, kopirati, mijenjati ili distribuirati NETIS osim na način dopušten ovim Ugovorom;
b) povratno asemblirati, rekompajlirati ili na drugi način izmijeniti NETIS,
c) dalje licencirati, iznajmiti ili dati u zakup NETIS.

VLASNIK može otkazati licencu ako KORISNIK ne ispuni uvjete ovoga Ugovora. Ako VLASNIK tako učini, KORISNIK je dužan uništiti sve primjerke poslovnog informacijskog sustava NETIS.

3. Povrat licence
KORISNIK ima pravo da u roku od 30 (trideset) dana od kupovine licenci vrati VLASNIKU poslovni informacijski sustav NETIS ukoliko odluči da ga neće upotrebljavati.

U slučaju da KORISNIK vrati VLASNIKU poslovni informacijski sustav NETIS, VLASNIK ima pravo na nadoknadu, za svaki mjesec korištenja NETIS, u iznosu od 5% vrijednosti licenci mjesečno.

4. Softverske komponente i proizvodi trečih osoba
Neki moduli NETIS i buduće nadogradnje i zakrpe mogu uključivati i komponente trećih osoba, koje pak mogu sadržavati pred-instalacijsko okruženje Microsoft Windowsa. Te komponente trečih osoba su KORISNIKU dostupne prema zasebnim općim uvjetima, drugačijima od onih u ovom Ugovoru; obično se nalaze u zasebnom ugovoru o licenci ili u “README” (ili slično nazvanom) dokumentu. Licenčni uvjeti i ograničenja uporabe treće osobe isključivo su nadležni za uporabu tih komponenti. Softverski proizvodi trečih osoba koje pruža NET PLUS možda su podložni uvjetima ovog Ugovora ali obično se licenciraju od strane treće osobe prema vlastitim uvjetima. Softverski proizvodi trečih osoba koje NET PLUS ne licencira podložni su iskljueivo uvjetima njihovih primjenjivih licenčnih ugovora.

5. Usklađenost sa zakonom
KORISNIK kupnjom licence za NETIS ili određeni programski modul koji je sastavni dio NETIS, ima pravo na besplatnu usklađenost NETIS sa zakonskim propisima u okviru koji određuje namjena (dokumentacija) programa, a ti propisi su važeći sa datumom kupovine licenci.

KORISNIK ima pravo tražiti raskid ugovora i vraćanje uplaćenog iznosa za kupljene licence u slučaju da VLASNIK ne uskladi NETIS sa zakonskim propisima, ako su ti zakonski propisi važeći sa datumom kupovine licenci, te ako ta neusklađenost u znatnoj mjeri utječe na funkcionalnost poslovnog informacijskog sustava NETIS.

6.Podrška
KORISNIK ima pravo na podršku koju je dužan pružiti VLASNIK ili osobe koje su ovlaštene od strane VLASNIKA. VLASNIK ili ovlaštene osobe imaju pravo na nadoknadu troškova za pružene usluge podrške KORISNIKU, a visina troškova određena je važećim cjenikom.

Za sve podatke koje VLASNIK ili ovlaštena osoba od strane VLASNIKA primi u sklopu podrške, može iste podatke upotrijebiti samo za poslovne svrhe tj. rješavanje problema u okviru tražene podrške i ne smije te podatke koristiti na način koji bi identificirao KORISNIKA.

7.Pravo na ispravak grešaka u programskom kodu
Greška u programskom kodu je isključivo ponašanje poslovnog informacijskog sustava NETIS, koje je u suprotnosti s načinom rada koji je opisan u uputstvima za upotrebu NETIS.

U slučaju otkrića greške u NETIS, VLASNIK ju je dužan otkloniti te KORISNIKU omogućiti da ispravljeni modul instalira na svoju(e) radnu(e) stanicu(e). Otklanjanje grešaka se definira Ugovorom o osvježavanju, kojega KORISNIK može sklopiti s VLASNIKOM.

Prilikom kupovine VLASNIK se obavezuje da će sa KORISNIKOM sklopiti ugovor o osvježavanju na rok od 30 dana te da će u tom roku taj ugovor biti besplatan.

8.Osvježavanje NETIS+
Osvježavanje je zamjena (nadogradnja) starih verzija izvršnih datoteka, podataka, ili izvornog koda NETIS sustava s novijim verzijama, koje ga nadomještaju ili dopunjavaju. Osvježene verzije sadrže zakonske promjene, poboljšanja, nova rješenja i ispravke grešaka u NETIS.

Upotreba osvježene verzije NETIS se smije upotrebljavati samo kao dio programskog sustava i ne smije se upotrebljavati odvojeno ili na drugom računalskom sustavu.

VLASNIK omogućava KORISNIKU da u roku od 30 (trideset) dana od prve kupovine licence vrši besplatno osvježavanje NETIS+. Ako KORISNIK želi osvježavanje poslovnog informacijskog sustava NETIS nakon tog roka, mora sa VLASNIKOM sklopiti Ugovor o osvježavanju.

9. Ograničeno jamstvo
VLASNIK jamči da poslovni informacijski sustav NETIS funkcionira na način koji je opisan u uputstvima za upotrebu koja su sastavni dio NETIS. U slučaju otkrića greške, u razdoblju od 30 dana, VLASNIK omogućava njeno otklanjanje kroz sustav besplatnog osvježavanja poslovnog informacijskog sustava NETIS.

VLASNIK ne odgovara i ne daje nikakva druga jamstva KORISNIKU, osim jamstva o upotrebi i/ili primjerenosti za određenu namjenu NETIS, odnosno njegovog dijela ili modula.

10. Bez odgovornosti za štetu
NET PLUS i njegovi dobavljači, te su-ugovorne strane, sukladno odredbama Zakona, isključuju svaku odgovornost za štetu (nastalom poslovnom štetom, gubitkom dobiti, prekidom poslovanja, gubitkom poslovnih podataka i slično) nastalu s ili iz upotrebe NETIS, te za bilo kakvu drugu poslovnu, neposlovnu, neposrednu ili posrednu imovinsku ili neimovinsku štetu, koja može nastati KORISNIKU i/ili trećim osobama.

Cjelokupna odgovornost NET PLUS-a ograničena je s Pravom na povrat uplaćenog iznosa za kupljene licence.

11. Nadležnost
U slučaju spora, iz i u vezi s ovim ugovorom, nadležan je sud u Varaždinu

© 2016 Net plus d.o.o. Sva prava su zadržana.

Navigacija

Download

Social Media